Skt. Hans aften
Skrevet af Lars Ørum   
Torsdag, 15. juni 2017 05:20

Traditionen tro afholder vi Skt. Hans aften på skydebanen i Dall: fredag den 23. juni 2017.
Vi starter kl. 18, hvor tutten er vært ved pølser, øl, vand mm.

Kl. 20 tændes bålet.

Medlemmer og familie er hjertelig velkommen til en hyggelig aften i Dall.

 
Resultater fra riffelstævne
Skrevet af Lars Ørum   
Lørdag, 10. juni 2017 11:12

I weekenden den 10. og 11. juni 2017 afholdte vi vores årlige riffelstævne på 50 og 200 meter

 

Resultatlisten fra stævnet kan ses nedenfor.

 

Tak til deltagerne for et godt og hyggeligt stævne - og selvfølgelig tak til alle hjælperne.

Attachments:
FileBeskrivelseFile size
Download this file (Resultatliste jeppestævne 2017.pdf)Resultatliste 126 Kb
Senest opdateret: Søndag, 11. juni 2017 17:58
 
Indbydelse til riffelstævne på 50 og 200 meter
Skrevet af Lars Ørum   
Søndag, 07. maj 2017 22:56

Lørdag den 10. juni og søndag den 11. juni afholder vi vores årlige riffelstævne på 50 og 200 meter

Se indbydelsen nedenfor.

 

Attachments:
FileBeskrivelseFile size
Download this file (Indbydelse DGI udendørs 2017.pdf)Indbydelse 107 Kb
 
Pistolterrænstævne 2017
Skrevet af Lars Ørum   
Fredag, 28. april 2017 16:45

Så er vi færdige med vores årlige pistolterrænstævne.

Resultatlisten kan ses nedenfor.

 

TAK for et godt stævne til alle deltagere og hjælpere

Attachments:
FileBeskrivelseFile size
Download this file (Resultatliste terræn 2017 - ny.pdf)Resultatliste 178 Kb
Senest opdateret: Lørdag, 29. april 2017 18:31
 
Sæsonskifte
Skrevet af Lars Ørum   
Onsdag, 29. marts 2017 06:13
Så er tiden ved at være inde til at skifte fra vores indendørsbaner på Vesterkærets Skole til vores udendørs baner i Dall.
For pistolskytterne er sidste aften indendørs onsdag den 29/3-17 og første aften i Dall onsdag den 5/4-17. Herefter skydes hver onsdag i Dall på pistol.

For riffelskytterne er sidste aften indendørs torsdag den 6/4-17 og første aften i Dall onsdag den 12/4-17. Herefter skydes hver mandag og onsdag i Dall på riffel.

Tutten er som altid vært ved vand og Chips på sidste skydeaften indendørs.

Senest opdateret: Lørdag, 01. april 2017 08:40
 
Generalforsamling 2017
Skrevet af Claus Rittig   
Lørdag, 25. marts 2017 19:56

Referat fra Generalforsamling i Aalborg Skyttekreds 28.01.2017.

 

Dagsorden iflg vedtægterne:

 

- Valg af dirigent

- Aflæggelse af beretninger

- Forelæggelse af det reviderede regnskab

- Behandling af forslag

- Fastsættelse af kontingent

- Valg af bestyrelse samt suppleant

- Valg af revisorer, fanebærer og suppleanter

- Eventuelt

 

Valg af dirigent.

 

Carsten Ullerup blev foreslået, og valgt.

Carsten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

Aflæggelse af beretninger.

 

Formanden fremlagde sin beretning. Denne blev godkendt uden kommentarer.

 

Forelæggelse af det reviderede regnskab.

 

Kassereren fremlagde regnskabet, med et overskud på 131.577kr. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. Vi er pt. Knap 300 medlemmer.

 

I Bjørn Meldgaards fravær fremlagde Lars også Tuttens regnskab. Dette havde et beskedent underskud på 12.000kr, begrundet i dels udfordringerne i ikke at have et klubhus det meste af sæsonen, dels de øgede udgifter til fortæring under nedrivningsarbejdet.

Kassebeholdningen er ca. 40.000kr, men der er planer om indkøb af service, støvsuger og andet til det nye klubhus.

 

Behandling af indkomne forslag.

 

Der var i år forslag om opdatering af vore vedtægter.

 

Forslag til vedtægtsændringer.

§1 ændres fra:

"Foreningens navn er Aalborg Skyttekreds, stiftet den 22. Juni 1862. Hjemsted er Aalborg Kommune, Nordjyllands Amt."

Til:

"Foreningens navn er Aalborg Skyttekreds, stiftet den 22. Juni 1862. Hjemsted er Aalborg Kommune."

§3 ændres fra:

"Kredsen er tilsluttet Aalborg Amts Skytteforening og er første kreds heraf. Kredsen er underlagt amtsforeningens vedtægter."

Til:

"Aalborg Skyttekreds er tilsluttet DGI Nordjylland Skydning, Dansk
Sportsskytte Forbund (DSF), Jyllands Skytte Forbund (JSF) under Dansk
Skytte Union (DSkyU) og således under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og
hermed underlagt disses love og bestemmelser."

§4 stk 3 ændres fra:

"Kun de hos DDS eller myndighederne registrerede våben må anvendes på kredsens baner. Enhver skytte er underkastet det af Justitsministeriets til enhver tid gældende cirkulære vedr. våben om ammunition."

Til:

"Kun våben som skytten har lovlig adkomst til, må anvendes på kredsens baner i forhold til banens godkendelse. Enhver skytte er underkastet det af Justitsministeriets til enhver tid gældende cirkulære vedr. våben om ammunition."

§14 ændres fra:

"Der føres protokol over det på møderne passerede og vedtagne. Protokollen underskrives af de på mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer."

Til:

"Der føres protokol over det på møderne passerede og vedtagne. Protokollen udsendes til bestyrelsen inden næste bestyrelsesmøde."

§16 stk 2, heri ændres: "DDS's skydeudvalg" til: "DGI Nordjylland Skydning's"

 

Forslaget blev vedtaget, men gav do anledning til følgende debat:

 

Spørgsmål: Giver dette tilladelse til at der må anvendes fx jagtvåben, sortkrudt eller andre våben på vore baner?

 

Svar: Nej, banens godkendelse skal stadig overholdes, såvel sikkerhedsgodkendelse som miljøgodkendelse. Der er dog et arbejde i gang som måske på sigt vil muliggøre brug af jagtvåben, og vi er nu forberedt på dette.

 

Spørgsmål: Første geværterrænstævne i DGI med mulighed for deltagelse med jagtvåben, havde 30 deltagende DGI skytter og 300 jægere.

 

Svar: Vi prøver at facilitere, at der kan være udvikling i våbentyper, samt at politifolk, og udenlandske skytter ved internationale stævner kan deltage uden at det er i strid med vore vedtægter.

 

Spørgsmål: Skal bestyrelses referater godkendes?

 

Svar: Nej, de skal blot udsendes til bestyrelsen. Indkommer der ingen kommentarer, betragtes de som godkendt.

 

Spørgsmål: Skal bestyrelsesreferater offentliggøres?

 

Svar: Ja, det bliver de allerede på vores hjemmeside.

 

 

Fastsættelse af kontingent.

 

Kontingentet blev foreslået uændret, dette blev vedtaget.

 

Valg af bestyrelse samt suppleant.

 

Formand Elizabeth Andreasen udtrykte et forbehold. Hun genopstiller, men vil genoverveje sin opstilling efter DGI Landsstævne 2017, og kan på det tidspunkt trække sig fra formandsposten.

Dette gav anledning til en del debat, med spørgsmål til hvordan bestyrelsen i så fald re-konstituerer sig. Det blev fastslået, at i fald hun trækker sit mandat, indtræder Næstformand Mads Bach i posten, men at bestyrelsen i øvrigt har suppleanter, og vil kunne konstituere sig efter situationen. I fald det findes nødvendigt, kan medlemmer begære indkaldt til en ekstraordinær generelforsamling.

 

Valgt til bestyrelsen blev som Formand Elizabeth Lykholt Andreasen (genvalg). Valgt til Bestyrelsesmedlem blev Anders Bystrup (genvalg). Valgt som suppleant til bestyrelsen for 2 år blev Christian Wollesen (genvalg).

 

Valg af revisorer, fanebærer og suppleanter.

 

Som revisorer valgtes Bjørn Meldgaard og Mette Skjoldgaard (genvalg).

Som fanebærer valgtes Birgitte Jørgensen (genvalg).

 

Eventuelt.

 

 

Der var en god og livlig debat, og følgende emner blev berørt:

 

- Leo Nielsen opfordrede, med baggrund i den ulykkelige sag fra Sjælland, hvor en politimand blev dræbt med en stjålet skytteforenings pistol,  til at det blev påkrævet at nye medlemmer kan oppebære transporttilladelse. Bestyrelsen orienterede om at det krav benytter vi allerede, og det vil vi fortsat kræve. Det er netop for at forebygge sådanne ting, at vi kræver aflevering af billed-ID, ved udlån af Forenings våben.

- Lars Kjeldgaard spurgte til, om denne praksis med billed-ID er lovlig. Det er den, da intet registreres, udover den aften udlånet pågår.

- Der var spørgsmål til hvordan vi kommer igennem foråret, mens bane A og B i Dall ombygges. Planen er at flytte træningen fra A og B til bane C, som dog ikke har noget fungerende vende-anlæg. Træningen på bane C flyttes til bane D. Vi undersøger om det er muligt at vore skytter kan benytte fx en bane i Nørresundby i perioden. Det bliver lidt improviseret, men derefter skulle vi gerne have nye pistolbaner som kan gavne medlemmerne mange år fremover.

- Hvor længe forventes ombygningen af bane A og B at vare? Det ved vi ikke med sikkerhed, men vi opererer med en deadline 1. Maj, for at kunne færdiggøre standpladser inden Landsstævne 2017.

- Vil det være muligt at træne på Vesterkæret i perioden? Ja, det vil vi prøve i det omfang det kan lade sig gøre – dog er der ingen våben på Vesterkæret i perioden.

- Formand Elizabeth gav en orientering om hvordan det nye adgangskontrol system fungerer. Alle nøglevagter vil blive indkaldt til orientering inden sommer sæsonen starter. Der er ikke de store ændringer, der skal stadig bruges nøgle og kode, dog er låsen på det nye klubhus helt elektronisk.

- Kan alle vagter få nøgle? Nej, det har vi stadig ikke nøgler nok til, men nøgler fordeles løbende efter hvem der har det største behov (læs: Laver mest frivilligt arbejde)

- Er det muligt at forbedre mobildækning/Internet? Der er planer op opstilling af en sendemast tæt på 200m banen, vi afventer og ser hvad det bringer. LS2017 har ønske om god dækning i Dall, så vi har dialog med DGI herom. Lars Kjeldgaard undersøger om der er mulighed gennem fx TDC.

- Er det muligt at få opsat en hjertestarter i Dall? Dette har været drøftet i 2016, og det endte med at der nu er opsat en hjertestarter i Motocross klubbens klubhus. Den er inde i klubhuset, af hensyn til hærværk. Dermed mener vi behovet er dækket, men vi overvejer skiltning og evt. opsætning af glas-hammer.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

 

 

 

Formandsberetning 2016

Når jeg ser tilbage på 2016, så er der et par store projekter, der har fyldt rigtig meget. Det ene det er klubhuset, som vi står i nu. Vi er endelig kommet i mål med en af de ting, der har stået på ønskelisten længe og det er da også derfor at vi har valgt at lægge generalforsamlingen og medlemsindvielsen sammen her i dag. Det har ikke været ude udfordringer, men dem synes jeg egentlig vi sammen har klaret godt og jeg personligt er rigtig glad for resultatet, jeg tror på at det bliver super. Anledningen til at det blev nu er en af de andre emner, der – i hvert fald for mig – har fyldt en del i16r og som bestemt kommer til at fylde endnu mere fra nu, er landsstævnet - L2017. Vi har et rigtiggodt samarbejde med både DGIskydning landsstævneudvalg og DGI skydning  Nord– det er Mariann, der repræsenterer  Nord sammen med Christian Jacobsen og det er bestemt godt. Vi har sammen fundet et godt ”fodslaw” selvom vi har været frustrerede over at vi ikke synes, tingene går helt hurtigt nok og at vi står og ”tripper” for at komme i gang. Men jeg har sagt det før og jeg siger det igen- vi laver en kanon fest og et super LS SAMMEN. Der er heldigvis mange af Jer, der allerede har meldt sig ”under fanerne” og det glæder mig selvfølgelig. Af de 90 skytter, der er meldt ind som hjælpere har AaS meldt de 30 og det er jeg ret stolt af og glad for og det er jeg sikker på vi når – så meld endelig ind, der er både skydetider, opgaver og hygge nok til alle.

Financieringen af klubhuset gav en anledning til at oprette en støtteforening igen. Et par af tog nogle dybe indåndinger men da både tiderne og menneskene har skiftet så tror bestyrelsen at det nok skal gå og det ser det bestemt ud til. Så i August var der stiftende generalforsamling og det kører. Fordelen ved at det er støtteforeningen der bygger og driver klubhuset og lejer det ud til AaS. Er at vi kan trække momsen fra og det var simpelthen for dumt ikke at gøre det.

Lige nu, er det mest ”forretningsarbejde” i forbindelse med byggeri, men vi håber at på sigtvil det blive en mere ”rigtig støtteforening”

I juni fik vi en tilkendegivelse fra Skydebaneforening Danmark om, at såfremt vi sende en ansøgning om tilskud til renovering af vores 25m standpladser, så ville der blive set velvilligt på denne. Det har vi brugt en del tid på her i efteråret – det viste sig ret besværligt at få de 2 tilbud, som Skydebaneforeningen stiller krav om, når man søger tilskud, da ingen ønskede at være ”nr. 2” og direkte spurgte om dette, når jeg kontaktede dem – de svarede så aldrig tilbage, så det tog tid og forsinkede processen hen over sommeren.

Men også her er der lys for enden af tunellen. Sk.b. Dk har bevilget 278.000 kr og det samme i lån, hvis vi ønsker – DGI nord Skydning har (siger et pålideligt rygte) bevilget 175.000 – det skal godkendes afDGI nord på mandag så kryds fingre  - og så håber vi kommunen kommer med 75.000 mere end de 80, vi har ”til overs” fra bevillingen til 2 ekstra støjsluser på  200m – fordi vi bygger dem selv..

Vi regner med at byggeriet skal ind under støtteforeningen også og det er formanden – Carsten ullerup – enig i.

i har i bestyrelsen brugt noget tid på at diskutere de udfordringer AaS har bl.a. med mange opgaver og lige nu ikke fungerende riffel-og pistol udvalg. Dette gjorde at jeg i foråret tilmeldte os ”stærk i foreningen” under DGi, hvor vi fik tilknyttet en coach og har holdt 2 workshops, hvor der også var andre medlemmer end bestyrelsen, vi fik mange ting diskuteret og gode ideer, men -  meget beskrivende for dette år, så er der ikke blevet fulgt godt nok op på det, så det er et af fokus områderne for 2017. Vi skal have gang i mange flere af de ressourcer, som i alle sammen har og som jeg ved, I gerne vil byde ind med.

Bestyrelsen har haft et hårdt år, specielt civilt arbejdsmæssigt, som har gjort at det frivillige arbejde har været nedprioriteret- af nød, ikke af lyst, men det har været hårdt og er den primære grund til at vi ikke har nået det, vi gerne ville. Vi vil gerne være en bestyrelse og ikke bare et forretningsudvalg, men sådan har det meste af 2016 været. Vi er alle indstillet på at 2017 bliver anderledes.

Sportsligt har det været et godt år med mange fine resultater, Senior skytterne har været repræsenteret både ved VM og EM og også med flotte resultater, det kan vi godt være stolte af. jeg har i dag valgt at fremhæve vores unge skytter, som både på riffel og pistol er godt på vej og jeg har indtryk af at de både hygger sig, træner og er gode til at hjælpe og støtte hinanden selvom de også konkurrerer indbyrdes og med de voksne – Som Lars siger – han bliver glad den dag, der er en, der skyder ham af holdet, men han giver sig ikke uden kamp.

2016 blev året, hvor vi desværre kom til at opleve en af de ting, vi har frygtet meget, nemlig at et skytteforeningsvåben blev brugt til mord. Udover det gangske forfærdelige i dette så tror jeg at vi alle frygtede kraftige represalier og en hetz mod vores sport. Heldigvis havde foreningen styr på sine våben og havde varskoet politiet, så det ikke var sportsskytterne, der ”stod tilbage med røde ører” og et forklaringsproblem. Det er flere år siden at vi i AaS indførte at der skal afleveres dokumentation, når man låner en pistol. Det er vi glade for i dag. Tidligere var det nok med sygesikringsbevis men det skal nu være med billede. Vi vedikke helt hvordan det kommer til at foregå når vi starter udendørs igen og kontoret bliver fælles med udelevering et sted – vi tænker stadig og gode ideer modtages gerne.

2017 står – som tidligere nævnt  - i Landsstævnets tegn. Der bliver brug for rigtig mange hænder – både til at færdiggøre klubhus og udenomsareal, 25m baner  og elve landsstævnet. Lad os sammen løfte opgaven.

tak

 

Elizabeth Lykholt

 
Nordjysk mesterskab 15 meter riffel 2017, senior
Skrevet af Lars Ørum   
Torsdag, 02. marts 2017 22:43

I den kommende weekend afvikles en del af skydningerne til Nordjysk Mesterskab på 15 meter riffel på vores baner Vesterkærets Skole.

Der skydes fredag aften (3/3-2017) og hele lørdagen (4/3-2017)

 

Skiverne fra stævnet kan følges live herher og her

Resultatlisten fra stævnet opdateres løbende her

 

Senest opdateret: Torsdag, 02. marts 2017 22:49
 
DM 15m Pistol
Skrevet af Rittig   
Torsdag, 02. marts 2017 19:11

Er du den næste Danmarksmester på 15m Pistol?

Skyd med om guldet ved Danmarksmesterskabet på 15m pistol og luftpistol i Vingsted, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten den 24. - 26. marts 2017.
Ta' med en enkelt dag eller sprede dine skydninger over flere dage.

Tidsplan:
Fredag d. 24. marts fra kl. 17.00-20.00 (skydehold hver time) ...
Lørdag d. 25. marts fra kl. 09.00-16.00 (skydehold hver time)
Søndag d. 26. marts fra kl. 09.00-13.00 (skydehold hver time)
Præmievåben finale BK kl. 09.00, kl. 11.00 og kl. 13.00
Præmieoverrækkelse ca. kl. 14.30

Tilmelding efter ”først til mølle” princippet.

Hvis du har fået lyst til at deltage send mig en mail, IKKE SENERE end 05. marts 2017, med skyttenummer, navn og klasse i den disciplin du ønsker at deltage i. Det er vigtigt at du skriver hvornår du ønsker at skyde (dato og klokkeslæt).
OBS! Det er vigtigt at tidsfristerne overholdes, da der sjældent er mulighed for eftertilmeldinger!


Med Venlig Hilsen Birgitte Bæk Larsen Mail: baek-larsen@mail.tele.dk

 

 

 
Jyllandsstævne 15 meter riffel 2017
Skrevet af Lars Ørum   
Torsdag, 16. februar 2017 18:41

I dagene 16. - 18. februar afvikles en del af Jyllandsstævnet på vores baner på Vesterkærets Skole.

 

Skiverne fra stævnet kan følges live her, her og her

Resultatlisten fra stævnet opdateres løbende her

 

 

Senest opdateret: Torsdag, 16. februar 2017 18:49
 
Nordjysk mesterskab 15 meter riffel, ungdom
Skrevet af Lars Ørum   
Fredag, 03. februar 2017 07:05

I weekenden den 3. - 5. februar 2017 blev en del af de nordjyske mesterskaber på 15 meter riffel for ungdom afviklet på vores baner på Vesterkærets Skole.

Skiveudskrifterne for serierne skud på vores baner kan ses nedenfor - og på skyteonline.se

Den foreløbige resultatliste fra stævnet kan ligeledes ses nedenfor. Den endelige resultatliste med præmievinderen kan senere ses på www.ddsnordjylland.dk

 

Tak for et godt mesterskab.

Attachments:
FileBeskrivelseFile size
Download this file (Resultatliste NM 15 meter ungdom 2017.pdf)Foreløbig resultatliste 147 Kb
Download this file (Skiver lørdag.pdf)Skiver lørdag 855 Kb
Download this file (Skiver søndag.pdf)Skiver søndag 619 Kb
Senest opdateret: Søndag, 05. februar 2017 17:53
 
Terrænpistol stævne 2017
Skrevet af Claus Rittig   
Mandag, 30. januar 2017 22:56

Dall Nåleskydning 2017

Aalborg Skyttekreds indbyder hermed skytter til pistolterrænskydning.

Tid:

Lørdag den 29. April, fra 09:00 til 16:00.

Sted:

Aalborg Skyttekreds' skydebaner i Dall.

Furdalsvej 15, 9230 Svenstrup J

Program:

Indskydning + 8 stationer + funshoot.

Våben:

Cal .22, GP32, GPA, GR og Grov-fri (GF)

Max kaliber .38 / 9mm.

Større kalibre ikke tilladt grundet miljø-begrænsninger.

Kappeklædt er ikke tilladt!

Klasser:

Efter skyttebogen.

Indskud:

Alle klasser kr. 70,- pr. skydning.

Hold kr. 70,- pr. skydning (kun cal .22).

Indbetales på reg nr. 9236 konto nr. 4572292938.

Vigtigt: Husk at angive navn/skyttenummer!

Indbetalingen skal ske senest 3 uger før stævnet.

Præmier:

Gavekort i forhold til deltagerantal i hver klasse,

samt til bedste hold.

Tilmelding:

Online på Skydetilmelding.dk

Skulle der være problemer med online tilmelding, ret da henvendelse til: Claus Rittig Nørremarksvej 30 9270 Klarup e-mail: claus@uckfup.dk

Der vil som sædvanlig være mulighed for at købe diverse varmt og koldt, vådt og tørt til rimelige priser. Vel mødt!

Venlig hilsen og på gensyn,

Aalborg Skyttekreds

Attachments:
FileBeskrivelseFile size
Download this file (Dall Nåleskydning 2017.pdf)Dall Nåleskydning 2017.pdf 118 Kb
 
Indvielse af klubhus
Skrevet af Claus Rittig   
Tirsdag, 24. januar 2017 18:23
Ved du godt vi har fået nyt klubhus i Dall?

Vil du være med til at indvi det?
Det gør vi LØRDAG D. 28/1 2017 kl. 12:30 !

 


Der serveres lidt godt til ganen og også medlemmer af støtteforeningen, familie mv. er velkomne. Skriv lige på sedlen i Vesterkæret, hvor mange I regner med at komme, så vi ikke løber tør for mad.
Nåhja, og hvis du står lidt tidligere op, og kommer herud kl. 10:00, så kan du være med i vores generalforsamling - den holder vi nemlig den dag, nu vi alligevel er derude...
Senest opdateret: Tirsdag, 24. januar 2017 18:24
 
Nordjysk Mesterskab 15 M pistol 2017
Skrevet af Claus Rittig   
Fredag, 13. januar 2017 16:43

Nordjysk Mesterskab 15 M pistol 2017

Vi har fået en indbydelse fra DGI Skydning Nordjylland til Nordjysk Mesterskab 15m Pistol 2017. Skydningerne afvikles i Nørresundby Skytteforening, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby i kælderen.

Der kan skydes den 07, 10 og 11. februar 2017, hver dag er der flere skydetider. Hermed en opfordring til at du sætter X i kalenderen og tilmelder dig senest den 03. februar 2017 på www.skydetilmelding.dk .

Der skydes kaliber 22 og/eller luftpistol.

Du kan se indbydelsen HER

Håber rigtig mange pistolskytter har lyst til at deltage.

 
Resultater Aalborgstævnet pistol 2017
Skrevet af Tomas Lauridsen   
Mandag, 09. januar 2017 23:33

Vedhæftet er resultatlisten fra  Aalborgstævnet pistol 2017.

Attachments:
FileBeskrivelseFile size
Download this file (Aalborg-Skyttekreds-pistol-stævne-2017-Resultatliste.pdf)Aalborg-Skyttekreds-pistol-stævne-2017-Resultatliste.pdf 74 Kb
Senest opdateret: Mandag, 09. januar 2017 23:35
 
Generalforsamling
Skrevet af Claus Rittig   
Fredag, 06. januar 2017 18:06

Generalforsamling i Aalborg Skyttekreds

 

 

Hermed indkaldes til generalforsamling i Aalborg Skyttekreds

 

LØRDAG D. 28/1 2017 kl. 10:00

I vores nye klubhus i Dall, Furdalsvej

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. valg af dirigent

2. aflæggelse af beretninger

3. forelæggelse af det reviderede regnskab

4. behandling af forslag

5. fastsættelse af kontingent

6. valg af bestyrelse:

på valg er               -     Formand Elizabeth Andreasen

- Bestyrelsesmedlem Anders Bystrup

- Suppleant Christian Wollesen

7. Valg af 2 revisorer og 1 fanebærer, med tilhørende suppleanter

8. eventuelt

 

Forslag skal være formanden i hænde senest 22/1-2017

Efterfølgende er der indvielse af klubhuset, - ca. kl. 12.30, hvor der serveres lidt godt til ganen og hvor også medlemmer af støtteforeningen, familie mv. er velkomne.

Af hensyn til serveringen må man gerne tilmelde sig indvielsen på sedlen
i Vesterkæret.

 

Vel mødt

Bestyrelsen

 
10 meter luftstævne
Skrevet af Lars Ørum   
Fredag, 11. november 2016 18:17

I weekenden den 11. - 13. november 2016 afholdte vi vores årlige 10 meter luftstævne på riffel og pistol.

Resultater og skiver kan ses nedenfor.

Attachments:
FileBeskrivelseFile size
Download this file (Res luft nov 2016.pdf)Resultatliste 33 Kb
Download this file (Skiver fredag.pdf)Skiver fredag 104 Kb
Download this file (Skiver lørdag.pdf)Skiver lørdag 573 Kb
Download this file (Skiver søndag.pdf)Skiver søndag 273 Kb
Senest opdateret: Søndag, 13. november 2016 14:09
 
<< Første < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste > Sidste >>

Side 7 ud af 19

Træningstider, efterår/vinter

I månederne oktober til og med marts træner vi på vores baner på Vesterkæret skole. Pistol mandag og onsdag fra kl. 18:00. Riffel tirsdag og torsdag fra 18:00.

Kommende arrangementer

No current events.