Generalforsamling 2018
Skrevet af Claus Rittig   
Søndag, 03. februar 2019 19:55

Referat fra Generalforsamling i Aalborg Skyttekreds 11.02.2018.

 

Dagsorden iflg vedtægterne:

 

- Valg af dirigent

Aflæggelse af beretninger

- Forelæggelse af det reviderede regnskab

- Behandling af forslag

- Fastsættelse af kontingent

- Valg af bestyrelse samt suppleant

- Valg af revisorer, fanebærer og suppleanter

- Eventuelt

 

Valg af dirigent.

 

Tomas Lauridsen blev foreslået, og valgt.

Tomas konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, men at datoen var en smule for sen i forhold til vedtægterne. Da ingen havde indvendinger, blev det besluttet at lade dette passere.

 

Aflæggelse af beretninger.

 

Formanden fremlagde sin beretning. Denne blev godkendt uden kommentarer.

 

Forelæggelse af det reviderede regnskab.

 

Kassereren fremlagde regnskabet, med et underskud på 47.793kr. Underskudet betragtes som forventeligt, grundet de store anlægsarbejder i Dall. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. Vi er pt. Knap 300 medlemmer.

 

Bjørn Meldgaard fremlagde Tuttens regnskab. Dette havde et beskedent underskud på 13.500kr, begrundet i primært i anskaffelser til det nye klubhus i Dall (ca. 20.000kr).

Kassebeholdningen er ca. 31.000kr.

 

Behandling af indkomne forslag.

 

Der var i år ingen indkomne forslag.

 

Fastsættelse af kontingent.

 

Kontingentet blev foreslået uændret, dette blev vedtaget.

Valg af bestyrelse samt suppleant.

 

Valgt til bestyrelsen blev som næstformand Mads P Bach (genvalg). Valgt til sekretær blev Claus Rittig (genvalg). Valgt til kasserer blev Lars Ørum (genvalg). Valgt som suppleant til bestyrelsen for 2 år blev Jeppe Kristensen (genvalg). Valgt til fanebærer blev Birgitte Jørgensen (genvalg).

 

Valg af revisorer, fanebærer og suppleanter.

 

Som revisorer valgtes Bjørn Meldgaard og Mette Skjoldgaard (genvalg).

Som fanebærer valgtes Birgitte Jørgensen (genvalg).

 

Eventuelt.

 

 

Der var en god debat, og følgende emner blev berørt:

 

- Vi forsøger at starte op for træning i Dall i sommerhalvåret om lørdagen, med faste vagter. Der bliver ikke boks-åbent, da det kræver for stor bemanding. 7-8 gode folk var villige til at tage lørdags-vagter.

- Kort orientering om SKV6 procedurer.

- Forslag om nøglebrikker (bestyrelsen arbejder på at udvide adgangen til Dall)

- Ideer til nyt medlemssystem, Hillerød SKF har et der håndterer kreditkort.

- Bestyrelsen lovede at arbejde videre på disse ting.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

 

 

 

Formandsberetning 2018

2017 var et godt år for AaS. Igen i år stod vi sammen om at skabe gode skytte oplevelser og et fantastisk stykke frivilligt arbejde. Som formand/bestyrelse er det en fornøjelse at mange er villige til at hjælpe og de fleste er altid er klar med et ”ja” når vi beder om hjælp til en opgave/et stævne .

I januar tog vi det nye klubhus i brug, men det vat først med opstart af udendørssæsonen at det for alvor blev brugt og ikke mindst under landsstævnet at det skulle vise sig om vi hade ramt rigtigt. Jeg synes absolut at det levede op til forventningerne. At der så er nogle udfordringer med brusebadet, som Lund og Staun stadig ikke ha udbedret er – lige i den sammenhæng – knap så vigtigt.

Og vi fik ophævet drikkeforbuddet, det er også godt.

Det lykkedes også at få nedrevet og opbygget nyt standpladshus på 25m banerne. Specielt den gamle togvogn var en ret stor mundfuld og krævede blod, sved og jeg ved ikke hvor mange vinkelsliberklinger i 3 dage. Og det blev færdigt til landsstævnet som Fruensgaard havde lovet – de var færdige med porten til materielrummet kl. 14.55 og politiet godkendte standpladserne kl. 15 dagen før det hele gik i gang.

Landsstævnet – det har allerede været nævnt nogle gange og det var da også ubetinget det, der fyldte mest – og det fyldte meget – i hele foråret og forsommeren. Uden det, havde vi ikke fået vores nye faciliteter, i hvert fald ikke så hurtigt og med så stor støtte fra kommune, DGI og Skydebaneforeningen. Var det så sliddet værd? JA, det var det absolut. Jeg synes, vi havde et super landsstævne og vi fik sat Aalborg Skyttekreds på Danmarkskortet fremvist fra den bedste side. Vi har fået gode tilbagemeldinger både fra skytter og vores samarbejdspartnere. I forbindelse med DM fik vi overrakt Arnth Jensens vandrepokal, som gives til enkelt personer, foreninger, eller andre, som gør en ekstraordinær indsat for skydning og DGI Nordjylland inviterede os til DGIs årsmøde, igen en form for anerkendelse af vores indsats ved landsstævnet. I forbindelse med dette hørte jeg bla. at hvis bare alle gjorde som skytterne, for der var der styr på det, det er da ikke så ringe et ry at have i kommunen.

Desværre ødelagde regnen vejen i Dall, så den nu er meget hullet, Kommunen har lovet at den bliver udbedret, når det bliver tørvejr men præcist hvornår det er svært at sige

Vi har efterfølgende haft besøg af både skydebaneudvalget og folkeoplysningsforbundet, som alle var meget imponerede over vores nye faciliteter og over de mange frivillige timer, jeg kunne berette om var lagt oveni håndværkernes arbejde.

Efter landsstævnet har vi fået lavet nogle 10m luftbaner på tværs af standpladserne på det ene 50m afsnit, da der har været ønske om at kunne træne dette i sommerperioden. Det er planen at der på sigt kommer flere, når den gamle boks og toiletterne er revet ned.

Oveni alt dette så har vi heldigvis også haft tid til at skyde og igen i år har vi været repræsenteret både nationalt og internationalt, på landshold og vi har 8 Danmarksmestre, som skal hilse på borgmesteren til April, når Aalborg fejrer sin bedste.

Udover landsstævnet har vi afholdt mange stævner på både riffel og pistol som vi plejer at gøre, i år lykkedes det os for 1 gang at gennemføre en mørketerrænskydning på pistol, noget vi har snakket om i flere år men nu blev det. En mørk aften i oktober holdt vi et lille stævne for medlemmer. Der blev udlagt mange meter forlængerledninger, opsat lamper, kontakter mv, så der var både lys og mørke på udvalgte tidspunkter. Vi sluttede med fællesspisning. Det var også en succes og når der er mørkt i Dall, så er der mørkt!

Vi har haft en del skytter, som har valgt at uddanne sig for at hjælpe andre skytter. Det betyder at vi nu har både trænere, instruktører og hjælpeinstruktører, som alle er klar til at løfte opgaven med at hjælpe andre til at blive bedre skytter. Det er jo virkelig godt og bestemt noget af det, vi vil bygge videre på i 2018 og da vi har haft en god medlemstilgang, så bliver der heldigvis brug for dem.

Desværre bød 2017 også på mindre spændende udfordringer nemlig den meget diskuterede ”bandepakke” og de ændringer, som den fører med sig, hvor der stilles flere krav til os lovlige sportsskytter for at EU og regeringerne kan se handlekraftige ud i forhold til de kriminelle i samfundet. Det betyder at 1 juni 2018 træder den første del, nemlig kravet om SKV6 for medlemmer, som ønsker at benytte skytteforeningens våben i kraft. Senere kommer der krav til bla. instruktørernes uddannelse. Claus har lagt en del om dette på facebook og vi afholder et orienteringsmøde d. 19/3 om dette. Heldigvis har AaS. Været på forkant og mange af de tiltag som nu bliver lovkrav har vi allerede indført for flere år siden for at holde sikkerheden så høj som muligt

Betyder det så at vi kan slappe af i 2018?

Nej nok ikke, der er stadig mange gode udfordringer

Bestyrelsen har allerede tænkt nogle tanker om fokusområderne for 2018

- Riffel/pistoludvalg

- ½årlige medlemsmøder

- Flere frivillige med små faste opgaver

- Nordisk Mesterskab på terrænpistol, dvs 2 terrænstævner

- Natteskydning, evt også på riffel

- Godkendelse af skydning på 100m

- Fremtidig indendørsfaciliteter

Lars og jeg har en drøm om et stort kombi-stævne med mulighed for at skyde alle discipliner i 2 dage, med overnatning, grillfest og hele balladen som måske vil kunne tiltrække udenlandske gæster også ,men det bliver nok først i 2019.